Projecten

Projectmanager vanuit SKEG BV. Het project betreft het natuurherstel van de kalverpolder. Dit ligt achter de Zaanse Schans. De volgenden organisaties werken samen: provincie Noord Hollland, Gemeente Zaanstad, Staatsbosbeheer, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Stichting Zaanse Schans, Stichting Kalverpolder en Waterland en Dijken.
Technisch Manager afstoten en overname assets bij Hoogheemraadschap van Rijnland. Voor een aantal sluizen in Alphen aan de Rijn geldt dat deze worden overgedragen van de het hoogheemraadschap naar de gemeente. In de meeste gevallen worden deze in goede staat overgedragen. Dit geldt ook voor sluis Rijneveld in Boskoop.
Omgevingsmanager vanuit Hoogheemraadschap van Rijnland. De kade op de Otweg is op bijna het hele traject niet hoog genoeg. Daarnaast is de stabiliteit van het binnentalud ook op het overgrote deel onvoldoende. De eerdere plannen die er lagen voor de kadeverbetering gingen uit van een versterking van de kade aan de binnenwaartse zijde.
Stagebegeleider van stagiairs bij Hoogheemraadschap van Rijnland. De opdracht was het maken van een opstelplaats t.b.v. tijdelijk pomp installaties. Bij veel neerslag wordt op deze plaats extra afvoer capaciteit neergezet. Voor de begeleiding van de stagiair geldt dat hij gecoacht wordt en het van ontwerp tot en met realisatie het project begeleidt.
Projectleider vanuit Hoogheemraadschap van Rijnland. Aan de hand van het peilbesluit zijn een aantal onderbemalingen samengevoegd. Tevens is het watersysteem op orde gebracht door watergangen en duikers op juist maatvoering aan te leggen. Tevens is er een visvriendelijke geplaatst voor de afvoer van het water.
Projectleider vanuit Hoogheemraadschap van Rijnland. Aan de hand van het peilbesluit zijn een aantal onderbemalingen samengevoegd. Tevens is het watersysteem op orde gebracht door watergangen en duikers op juist maatvoering aan te leggen. Tevens is er een vijzelgemaal (10 m3/min) geplaatst voor de afvoer van het overtollige water.
Projectleider vanuit Hoogheemraadschap van Rijnland. Omdat de Geerplas afgesloten moet worden in verband met de slechte waterkwaliteit is er een gemaal gebouwd en een stuw. Het gemaal (4 m3/min) kan gelijk ook water inlaten vanuit de Drecht. In dit werk is gelijk een deel van de dijk zo opgehoogd dat de overlast voor de uitvoering van de werkzaamheden tot een eenmalige ingreep is gebleven.
Projectleider vanuit Hoogheemraadschap van Rijnland. Vanuit het peilbesluit en de aanpassingen in het watersysteem was het noodzakelijk om een nieuwe gemaal (55 m3/min) te bouwen die dieper kan uitmalen. Daarnaast was het noodzakelijk de aanvoertocht te verbreden. Tevens een opstelplaats voor het verwijderen van vuil en het plaatsen van noodpompen.
Projectleider vanuit Hoogheemraadschap van Rijnland. De dijkverbetering langs de Vriezenweg kent een smalle dijk (tuimelkade) Hier is de tuimelkade verhoogt en het binnentalud verzwaard. IN Bilderdam is de weg en een stalendamwand geplaatst, om zo voorbereidt te zijn voor de toekomst.
Projectleider vanuit Hoogheemraadschap van Rijnland. De dijkverbetering langs de Herenweg langs de Westeinde plas heeft grote in pact op de omgeving. Bij een stevige westenwind komen de golven over de dijk. Nu met deze versterking worden deze gekeerd.
Projectleider vanuit Hoogheemraadschap van Rijnland. In deze polder zijn drie opgaves, namelijk de uitvoering van het peilbesluit, bouwen van een nieuw gemaal en het ophogen van de dijk. Voor de waterhuishouding is er een gestuurde boring (rond 630mm) van 90 meter uitgevoerd, 7 dammen met duikers vervangen en de watergangen verbreed.
Projectleider uitvoering van Hoogheemraadschap van Rijnland. Er is een peilbesluit (65 ha) genomen voor de verenigde grote en kleine polders. De uitvoering bestond uit het verbreden van de hoofdwatergang en het plaatsen van stuwen om zo de verschillende peilen te kunnen reguleren. De vrijkomende grond en bagger is verwerkt op één van de lage percelen.
Projectleider vanuit Hoogheemraadschap. UAV GC contract voor de realisatie van dit gemaal bij de molen aan de Hommeldijk. Een onderwaterpomp met capaciteit xx , de opvoer hoogte is xxx meter. Met de Uitstroom in de molenplas.
Projectleider vanuit Hoogheemraadschap. Het project is het verschuiven van de watergang en daardoor het talud van de dijk versterken. Tevens het land opgehoogd ivm de NBW opgave.
Projectleider vanuit Hoogheemraadschap van Rijnland. Het project bestond uit het renoveren van de pompput, plaatsen nieuwe besturing en uitstroomkanaal.
Eén van de projecten van het Hoogheemraadschap van Rijnland is de piekberging Haarlemmermeer. Skeg BV is ingehuurd om de contractmanager te ondersteunen. Naar aanleiding van de aanbestedingsstrategie is het vervolgtraject ingezet voor de aanpak Duurzaam GWW. Samen met AT Osborne en de contractmanager is de aanpak Duurzaam GWW van bottom up opgepakt.
Eén van de projecten van het Hoogheemraadschap van Rijnland is het vervangen van een duiker. Skeg BV is ingehuurd om de bestaande duiker te vervangen en te vergroten. Het werk wordt buiten doorgenomen met de aannemer. Daarnaast is er een vergunning aangevraagd en verleend voor de aanleg van het werk. Omdat dit in de openbare ruimte van Haarlem is, is er ook afstemming geweest met de gemeente.
Eén van de projecten van het Hoogheemraadschap van Rijnland is het vervangen van een stuw. De stuw in deze kleine watergang is essentieel voor de waterhuishouding in het achterliggende gebied. Skeg BV is ingehuurd om de stuw te vervangen, De werkzaamheden die hiervoor nodig waren: de maatregel af te stemmen met de gemeente en de aangrenzende eigenaren.
InHOLLAND Academy heeft een breed opleidingsaanbod op HBO niveau voor mensen die in de praktijk werken. Voor de opleiding projectmanagement is Skeg BV ingehuurd om deze opleiding te geven. In deze opleiding komt het gehele traject van projectmatig werken aanbod, de theorie komt vanuit IPMA en PRINCE, maar ook de rolverdeling volgens het IPM model van Rijkswaterstaat wordt toegepast.
Overheden en particulieren komen elkaar tegen op diverse vlakken. Skeg BV is een bedrijf dat gespecialiseerd is om de wensen en gevolgen van beide partijen te behartigen en te komen tot complete uitvoeringsmaatregelen. Voor het watergebiedsinrichtingsplan in de Wassenaarsepolder en Vriezenkoopsepolder is Skeg BV verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan.
De Amsterdamse Glashandel van Beemdelust is een bedrijf dat al meer dan 80 jaar geldt als betrouwbare partner voor het leveren en plaatsen van glas, hardglas en “speciaal glas” in Amsterdam en omstreken.
Op het grensgebied van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht en Hoogheemraadschap van Rijnland ligt de tussenboezem van Zevenhoven. De kade was niet op hoogte aan de Liemeer, Noordeinde en Dorpstraat en Zuideinde in de plaats Zevenhoven aan de oostelijke kant van de tussenboezem.
Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft binnen de afdeling projecten de functie van projectleider. Skeg BV is ingehuurd om deze rol in te vullen. Dit is een functie waarin technische input wordt gegeven voor de projecten in de verschillende disciplines, zoals baggeren, watergebiedsinrichting plannen, kadeversterking, gemalen.
Bij de maatpolderkade langs de westoever van het uiteinde van de Eem, is de dijk niet op hoogte. Het waterschap Vallei en Veluwe heeft dit project Maatpolderkade opgenomen in het programma waterkeringen. De uitvoering zal medio 2018 plaatsvinden. De voorbereidingen zijn wel gestart, de startnotitie is afgerond en bestuurlijk goedgekeurd. De voorbereidingen worden verder opgestart.