Wat doet Skeg bv?

Skeg BV is gespecialiseerd in:

 • Management van complexe en multidisciplinaire projecten
 • Risicoscans en risicomanagement
 • Interactieve planprocessen met oog voor de maatschappelijke context
 • Inkoopstrategie en contractvorming
 • Advies en ondersteuning bestuurlijke besluitvorming
 • Maatschappelijk ondernemen

Ook heeft Skeg BV het maatschappelijk ondernemen hoog in het vaandel. Skeg BV is als bedrijf betrokken bij Stichting Samen Thuis in Zaandam. Dit is een stichting die actief is in een aantal wijken in Zaanstad. Skeg BV is actief binnen het bestuur als voorzitter van deze organisatie. www.samenthuis.com

Ruimte voor natuur en water

In het verdichten van de steden en het bebouwen van het landelijk gebied is het steeds belangrijker water en groen een juiste plaats te geven.

Skeg BV heeft in de afgelopen jaren gewerkt aan verschillende waterbergingsprojecten in Noord Holland, zoals de waterberging in de Oostpolder en een verbinding maken tussen twee wateren in Schalkwijk. Daarnaast zijn er nog projecten gerealiseerd op Texel voor de verbetering van de waterinfrastructuur en daarmee een versterking van de natuur.

De ontwikkeling van de natuuroevers in het stedelijk gebied van Alkmaar en het wegwerken van de verwildering van de natuur in de Kalverpolder. Daarnaast actief binnen het beheersgebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland voor het op orde brengen van het watersysteem op basis van een vastgesteld peilbesluit.

Herinrichting openbare ruimtes

Voor de gemeentes Wieringermeer en Haarlem heeft Skeg BV de projectleiding uitgevoerd voor verschillende herinrichtingsprojecten. Vanaf het begin tot en met de realisatie. Dit betekent dat er eerst kaders, randvoorwaarden gesteld moeten worden om tot een ontwerp te komen en daarna de uitvoering.

Voorbeeldprojecten zijn:

 • De aanleg van een schoolplein ten behoeve van een brede school.
 • De herinrichting van een historische waardevolle wijk in Haarlem
 • De herinrichting van het Spaarne, waar een combinatie gemaakt wordt tussen het verkeer, waterrecreatie en een boulevard.

Binnen de bovengenoemde projecten worden de projectfasen doorlopen vanaf initiatief tot en met realisatie en nazorg.

Dijkversterking

De dijk heeft als primaire functie het achterland te beschermen tegen water. Bij het versterken van de dijk zijn meer elementen van belang om te komen tot een juist afwegingskader. Documenten die hierbij helpen zijn de startnotitie, variantennota en een dijkversterkingsplan. Deze stukken dienen als basis voor de besluitvorming, zowel ambtelijk als bestuurlijk.

Skeg BV heeft ervaring in de totale projectscoop van het begin tot het eind van een dijkversterkingsproject. Voorbeelden van projecten: de versterking van de Oostpolder, Osdorperbovenpolder, Zuiderlegmeerpolder, Zevenhoven, Maatpolderkade, Zevenhoven en Amstelkade-Waverdijk .

Baggeren

Bagger is niet zichtbaar, maar het bepaalt wel de kwantiteit en de kwaliteit van het water. In de afgelopen jaren heeft Skeg bv een flink aantal baggerwerkzaamheden begeleid in Noord-Holland. Dit zijn werkzaamheden zowel in het stedelijk, als het landelijk gebied. Tevens zijn hierbij ook saneringsbaggerwerkzaamheden uitgevoerd in het stedelijk water. In de projecten was het ook noodzakelijk dat er woonschepen tijdelijk verplaatst moesten worden.

Ondergrondse infra

Om Nederland te laten functioneren zoals dit nu verloopt, kunnen we niet zonder ondergrondse leidingen. Hierbij denkend aan riolering en water, gas en electra en overige nuts. In de gerealiseerde projecten is deze infra aangelegd.

Overige civiele projecten

Overige civiele projecten is een breed gebied, hierbij heeft Skeg BV het projectmanagement gevoerd op de bouw van het waterkwaliteitsgemaal in de Broekpolder in Heemskerk en de realisatie van de voorstuwers in het Balgzandkanaal. Skeg BV heeft het grootschalig onderhoud verricht aan asfaltwegen in het buitengebied.
Activiteiten uitgevoerd op het werkterrein van het gebiedsproces, zoals regionale vraagstukken over de afzet van bagger. Daarnaast zijn er initiatieven gestart in de ontwikkeling van duurzaamheids vraagstukken.

Samenwerken

Skeg bv heeft binnen de verschillende projecten initiatief genomen om te komen tot integrale projecten met de verschillende overheden of nutsbedrijven.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Saneringsbaggerwerkzaamheden in Alkmaar
 • Dijkversterking in combinatie met recreatieve verbinding.
 • Vernieuwing van riool en nuts in een wijk in Haarlem

Inkoopmanagement

Het succes van de realisatie van een project wordt mede bepaald door de inkoopstrategie. Aanbesteden of inkopen verdient aandacht om te krijgen wat je wilt. Skeg BV heeft jarenlang ervaring in het aanbesteden Dit zijn aanbestedingen van ingenieursdiensten tot en met Europese aanbestedingen voor geïntegreerde contractvorming (UAV GC). Hierbij ook de aanbestedingstrategie bepalen die het beste is voor het realiseren van dit specifieke project.

Risicomanagement

Bij de ontwikkeling van projecten speelt het beheersen van risico’s steeds een belangrijker rol.
In de projecten wordt dan ook vaak een risicoscan uitgevoerd. Met het uitvoeren van dergelijke inventarisaties heeft Skeg BV ervaring. Uiteindelijk ontstaat er een beheersmaatregelenpakket en wordt de risicosessie in de verschillende fasen herhaald.

Omgevingsmanagement en bestuurlijke besluitvorming

Omgevingsmanagement neemt steeds meer een prominente rol in binnen de realisatie van de projecten. Bij een goed doorlopen omgevingsmanagement is de bestuurlijke besluitvorming eenvoudiger door te lopen. Concreet heeft Skeg BV in het omgevingsmanagement ervaring opgedaan in de dijkversterkingsprojecten en de herontwikkeling en realisatie van infrastructuur binnen de verschillende projecten. Ook in de bestuurlijke besluitvorming zijn ervaringen opgedaan. Dit betekent vooroverleg met de verantwoordelijke personen (wethouders, heemraden) en het maken van de bestuursvoorstellen ten behoeve van de besluitvorming.